අපේක්ෂකයා පුම්බන්න මෙතෙක් වැඩිම මුදල පොහොට්ටුවෙන්.

0
867
- Advertisement -

මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් පවසන ආකාරය, ජනාධිපතිවරණය ප‍්‍රකාශයට පත් කළ දා සිට මේ දක්වා, ප‍්‍රධාන පක්ෂ තුන විසින් ඔවුන්ගේ ප‍්‍රචාරණ කටයුතු සදහා රුපියල් බිලියන 1.2 ක මුදලක් වැය කොට තිබේ.

මේ දක්වා වූ කාලය තුළ ප‍්‍රචාරණය සදහා වැඩිම මුදලක් වැය කොට ඇත්තේ, ශ‍්‍රි ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ විසිනි. මැතිවරණ ප‍්‍රචාරණය වෙනුවෙන් මේ වන විට ඔවුන් රුපියල් මිලියන 750 ක වැය කොට තිබේ.

එක්සත් ජාතික පෙරමුණ වියදම් කොට ඇති මුදල රුපියල් මිලිය 450 කි.

ජාතික ජන බලවේගය මෙතෙක් වැය කොට ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 31 කි.

අවසාන සතියේ දී තවත් විශාල මුදල් ප‍්‍රමාණයක්, පක්ෂ තුන විසින්ම වියදම් කරනු ඇති බවට අපේක්ෂා කරයි.