අපි වහල්ලු නෙවෙයි කියලා කිව්වත්, විමල්ලා – ගම්මන්පිලලා – වාසුලා වහල්ලුම තමයි..!

0
238
- Advertisement -

අපි වහල්ලු නෙවෙයි කියලා කිව්වත්,
විමල්ලා – ගම්මන්පිලලා – වාසුලා
වහල්ලුම තමයි..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − 9 =