අපිට ණය දෙන හැටි. ඉන්දියාව සල්ලි තියාගෙනත් ණය දෙන්නෑ.චීනය දෙන්නේ ණය එයාලගේම බිල් ගෙවන්න…!

0
222
- Advertisement -

අපිට ණය දෙන හැටි. ඉන්දියාව සල්ලි තියාගෙනත් ණය දෙන්නෑ.චීනය දෙන්නේ ණය එයාලගේම බිල් ගෙවන්න…!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

20 − one =