අපරාධ නඩු වැටුණු සැකකරුවන්පා ර්ලිමේන්තුව හරහා නිදහස් කර ගැනීම මේ සතියේ දී සිද්ධ විය හැකියි..!

0
183
- Advertisement -

අපරාධ නඩු වැටුණු සැකකරුවන්
පාර්ලිමේන්තුව හරහා නිදහස් කර ගැනීම
මේ සතියේ දී සිද්ධ විය හැකියි..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 − 4 =