අපරාධ කළ හමුදා නිළධාරීන්ට දඩුවම් කළ යුතුය…!

0
672
- Advertisement -

යුද්ධයට මුවා වී යුද්ධයට අදාල නැති අපරාධ කළ හමුදා නිළධාරීන්ට දඩුවම් කළ යුතු බව හිටපු ජනාධිපති, විපක්ෂ නායක, මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.