අපට බැරි වුණා මුස්ලිම් ජාතිකයාට භූමදානය වෙන්න තියෙන අයිතිය පිළිගන්න…! ආණ්ඩුවේ මුස්ලිම් මැති ඇමතිවරු ගැන ලැජ්ජයි.

0
53
- Advertisement -
Share
58 / 100

අපට බැරි වුණා මුස්ලිම් ජාතිකයාට
භූමදානය වෙන්න තියෙන අයිතිය පිළිගන්න…!
ආණ්ඩුවේ මුස්ලිම් මැති ඇමතිවරු ගැන ලැජ්ජයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

14 − 1 =