අපට දඩුවම් දෙන්න කැසකවන්නේ විනිසුරු දිවිය දුරාචාරයේ යෙදවූ විනිසුරුවරු.

0
177
- Advertisement -

අපට දඩුවම් දෙන්න කැසකවන්නේ විනිසුරු දිවිය දුරාචාරයේ යෙදවූ විනිසුරුවරු.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × three =