අධ්‍යාපනයෙන් බිලියන 41 ක් කප්පාදු වේ. ආරක්ෂක වියදම් 12% කින් ඉහළ යයි.

0
185
- Advertisement -
Share
5 / 100

අධ්‍යාපනයෙන් බිලියන 41 ක් කප්පාදු වේ.
ආරක්ෂක වියදම් 12% කින් ඉහළ යයි.

පසුගිය වසර හා සැසදීමේ දී, අධ්‍යාපනය සදහා වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් බිලියන 41 කින් අඩු වී ඇති බව වාර්තා වේ.

2019 වසරේ දී අයවැයෙන් අධ්‍යාපනය සදහා රුපියල් බිලියන 167 ක් වෙන් කර තිබුණු අතර, 2021 වසරේ දී අධ්‍යාපනය සදහා වෙන් කර ඇත්තේ රුපියල් බිලියන 126 ක් පමණි. 2019 වසර හා සසදා බැලීමේ දී එය රුපියල් බිලියන 41 ක අඩු වීමකි.

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය සදහා රුපියල් බිලියන 355 ක් වෙන්කර ඇති අතර, පොලිසිය වෙනුවෙන් වෙන්කර ඇති මුදලද සමග ගත් විට එය රුපියල් බිලියන 440 ක් බවත්, 2019 වසර හා සසදා බැලීමේ දී ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය සදහා වෙන්කර තිබෙන මුදල 12% කින් ඉහළ ගොස් ඇති බවත් වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

13 − five =