අද සිට බස්රථවල ඝෝෂාකාරී සංගීතය බෑ..! අහන් ඉන්ඩ බැරිනං 1955 ට කියන්න.

0
395
- Advertisement -

බස් රථවල ඝෝෂාකාරී සංගීතය වාදනය කිරීම අද සිට නිල වශයෙන් තහනම් වේ.

ඔබ මගියෙක් නම්, ඔබ ගමන් කරන බස් රථයේ තවදුරටත් ඝෝෂාකාරී සංගීතය වාදනය කරනවානම, 1955 අංකය අමතා එ පිළිබදව ඔබට පැමිණිලි කිරීමට හැකි ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

6 − four =