අද සිට දිවයිනටම බලපාන පරිදි පැයක විදුලි කප්පාදුවක්.

0
347
- Advertisement -

අද සිට දිවයිනටම බලපාන පරිදි
පැයක විදුලි කප්පාදුවක්.

අද සිට ඉදිරියට දින හතරක්, මුළු දිවයිනටම බලපාන පරිදි පැයක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට සිදුවන බව විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි.

මුළු රටම කලාප හතරකට බෙදා, මෙම විදුලිය කප්පාදුව සිදු කරනු ලබයි.

පස්වරු 6-7 අතර පැය හෝ, 7-8 පැය හෝ – 8-9 අතර පැය හෝ, එසේත් නැතිනම්, 9-10 අතර පැය වශයෙන් පැයක කාලයක් ද වන පරිදි විදුලිය කප්පාදුව සිදු වේ.

මෙම විදුලි කප්පාදුව සිදුකරනු ලබන්නේ අද දිනයේ සිට ඉදිරියට දින හතරක් සදහා පමණක් බව විදුලිබල මණ්ඩලය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 + four =