අද සිට ටයිල් ආනයනයට අවසර දෙයි.

0
698
- Advertisement -

අද සිට ටයිල් ආනයනයට අවසර දෙයි.


ටයිල් හා නානකාමර කට්ටල සදහා පනවා තිබූ ආනයන තහනම ඉවත් කිරීමට මුදල් අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

2020 ජූලි මාසයේ 16 වන දා ටයිල් හා නානකාමර කට්ටල ආනයනය තහනම් කරමින් ගැසට් පත්‍රයක් නිකුත් කර තිබුණු අතර, ඊයේ දිනයේ දී මුදල් අමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා නිකුත් කළ විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ටයිල් සහ නානකාමර කට්ටල ආනයනයට අවසර දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen + ten =