අද සහ හෙට නියමිතව තිබුණු යුක්රේන සංචාරකයන්ගේ පොළොනනරු – සීගිරි සංචාර අවලංගු කරයි.

0
575
- Advertisement -

අද සහ හෙට නියමිතව තිබුණු
යුක්රේන සංචාරකයන්ගේ පොළොනනරු – සීගිරි සංචාර අවලංගු කරයි.

මෙරටට පැමිණ සිටින යුක්රේන ජාතික සංචාරකයන්, අද සහ හෙට යන දිනවලදී පොලොන්නරුව සහ සීගිරිය යන ස්ථානවල සංචාරය කිරීමට නියමිත බැවින්, එම ස්ථාන දේශීය සංචාරකයන් සදහා වසා තබන බව ප‍්‍රකාශ කර තිබුණද, අද හෝ හෙට යුක්රේන සංචාරකයන් පොලොන්නරුවේ හෝ සීගිරියේ සංචාරය නොකරන බව වාර්තා වේ.

ඒ අනුව, පොළොන්නරුව සහ සීගිරිය, දේශීය සංචාරකයන් සදහා අද සහ හෙට දිනවලදී විවෘතව තැබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

4 × 4 =