අද මැදියම් රැයේ සිට ඉන්ධන මිල ඉහළට.

0
219
- Advertisement -

අද මැදියම් රැයේ සිට
ඉන්ධන මිල ඉහළට.


අද මැදියම් රැයේ සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ඉන්ධන මිල ඉහළ දැමීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව නව මිල ගණන් පහත පරිදි වේ.

පෙට‍්‍රල් 92 – රුපියල් 20කින් – ලීටරයක නව මිල රුපියල් 157
පෙට‍්‍රල් 95 – රුපියල් 23කින් – ලීටරයක නව මිල රුපියල් 184
ඔටෝ ඩීසල් – රුපියල් 07කින් – ලීටරයක නව මිල රුපියල් 111
සුපර් ඩීසල් – රුපියල් 12කින් – ලීටරයක නව මිල රුපියල් 144
භූමිතෙල් – රුපියල් 07කින් – ලීටරයක නව මිල රුපියල් 77

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

7 + 12 =