අද දිනයේ දී මරණ හතරක් වාර්තා වේ. කොරෝනා ආසාදනයෙන් මෙරට තුළ සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව 343 යි.

0
341
- Advertisement -

අද දිනයේ දී මරණ හතරක් වාර්තා වේ.
කොරෝනා ආසාදනයෙන් මෙරට තුළ සිදු වූ මරණ සංඛ්‍යාව 343 යි.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ තවත් මරණ 04 ක් පිළිබදව රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ. එම මරණ 04 ත් සමග, කොරෝනා ආසාදනයෙන් මෙරට තුළ සිදුව ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 343 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

fifteen + twenty =