අද දිනයේ දී කොරෝනා මරණ පහක් වාර්තා වේ. මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 53 දක්වා ඉහළ යයි.

0
139
- Advertisement -
Share
10 / 100

අද දිනයේ දී කොරෝනා මරණ පහක් වාර්තා වේ. මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 53 දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three − one =