අද දිනයේ දී කොරෝනා මරණ පහක් වාර්තා වේ. මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 53 දක්වා ඉහළ යයි.

0
257
- Advertisement -

අද දිනයේ දී කොරෝනා මරණ පහක් වාර්තා වේ. මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 53 දක්වා ඉහළ යයි.