අද දිනයේ දී ආසාදිතයන් 1913 ක් හදුනා ගනී.

0
74
- Advertisement -

අද දිනයේ දී ආසාදිතයන්
1913 ක් හදුනා ගනී.


අද දිනය තුළ දී කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වූ පුද්ගලයන් 1913 ක් හදුනා ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.