අද දිනයේ තවත් කොරෝනා මරණ 5 ක්. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 29 දක්වා ඉහළට.

0
101
- Advertisement -
Share
10 / 100

අද දිනයේ තවත් කොරෝනා මරණ 5 ක්.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 29 දක්වා ඉහළට.


අද දිනයේ තවත් කොරෝනා මරණ පහක් වාර්තා වේ. ඒ අනුව, මෙතෙක් මෙරට තුළ සිදු වූ මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 29දක්වා ඉහළ යයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 × 2 =