අද දිනයේත් මරණ පහක් වාර්තා වේ. මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වී ඇති මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 384 දක්වා ඉහළ යයි.

0
210
- Advertisement -

අද දිනයේත් මරණ පහක් වාර්තා වේ.
මෙතෙක් මෙරටින් වාර්තා වී ඇති මුළු කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 384 දක්වා ඉහළ යයි.

කොරෝනා ආසාදනයෙන් මිය ගිය පුද්ගලයන් පස් දෙනෙකු සම්බන්ධයෙන් රජය නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

එම මරණ පහත් සමග, මේ දක්වා මෙරටින් වාර්තා වූ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 384 දක්වා ඉහළ යයි.