අද දිනයේත් මරණ පහක් වාර්තා වේ. මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 634 දක්වා ඉහළ යයි.

0
71
- Advertisement -

අද දිනයේත් මරණ පහක් වාර්තා වේ.
මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 634 දක්වා ඉහළ යයි.


කොරෝනා ආසාදනයෙන් සිදු වූ තවත් මරණ පහක් පිළිබදව, රජය අද දිනයේ දී නිළ වශයෙන් දැනුම් දී තිබේ.

එම මරණ පහත් සමග, මෙරටින් වාර්තා වූ මුළු මරණ සංඛ්‍යාව 634 දක්වා ඉහළ යයි.

ඊට අමතරව, අද දිනය සදහා අළුතින් ආසාදිතයන් 657 ක් හදුනාගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.