අද දිනයට කොරෝනා මරණ නමයක් වාර්තා වේ. සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 83 ක්.

0
331
- Advertisement -

අද දිනයට කොරෝනා මරණ නමයක් වාර්තා වේ. සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 83 ක්.


අද දිනය තුළ කොරෝනා මරණ 09 ක් සිදුව ඇති බව වාර්තා වේ. මෙම මරණ සියල්ල කොළඹ ප‍්‍රදේශය තුළ සිදු වූ මරණ වන අතර, අද දිනයේ වාර්තා වූ මෙම මරණ 09 ත් සමග, මෙතෙක් මෙරට සිදු වූ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව 83 දක්වා ඉහළ යයි.