අතීතයේ දී නැගෙනහිර පර්යන්තය බේරා ගන්න මහින්ද රාජපක්ෂ ගත් සෘජු තීරණය අනුර කුමාර මතක් කර දෙයි.

0
234
- Advertisement -

අතීතයේ දී නැගෙනහිර පර්යන්තය බේරා ගන්න
මහින්ද රාජපක්ෂ ගත් සෘජු තීරණය
අනුර කුමාර මතක් කර දෙයි.