අති පූජ්‍ය නාපානේ පේමසිරි නාහිමියෝ අපවත් වෙති.

0
275
- Advertisement -

අති පූජ්‍ය
නාපානේ පේමසිරි නාහිමියෝ අපවත් වෙති.


ශ‍්‍රී ලංකා රාමාක්‍ද්ක්‍ද මහා නිකායේ මහනායක, අති පූජ්‍ය නාපානේ පේමසිරි නාහිමියෝ අපත් වෙති. අපවත්වන විට උන්වහන්සේ ගේ වයස අවුරුදු 98 කි.