අත් අඩංගුවට ගැනීම වළක්වන ලෙස ඉල්ලා රිෂාඩ් ගෙන් අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සමක්.

0
402
- Advertisement -

අත් අඩංගුවට ගැනීම වළක්වන ලෙස ඉල්ලා
රිෂාඩ් ගෙන් අභියාචනාධිකරණයට පෙත්සමක්.


තමන් අත් අඩංගුවට ගැනීම වළක්වන ලෙස ඉල්ලමින්, හිටපු අමාත්‍ය රිෂාද් බදියුදීන් අභියාචනාධිකරණයට රිට් පෙත්සමක් යොමු කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

six − 3 =