අගෝස්තු විභාග ඔක්තෝබරය දක්වා කල් යයි. පහේ ශිෂ්‍යත්වය ඔක්තෝබර් 11. උසස් පෙළ විභාගය ඔක්තෝබර් 12.

0
483
- Advertisement -

අගෝස්තු විභාග ඔක්තෝබරය දක්වා කල් යයි.
පහේ ශිෂ්‍යත්වය ඔක්තෝබර් 11.
උසස් පෙළ විභාගය ඔක්තෝබර් 12.

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය නිසා කල්තැබූ අපොස උසස් පෙළ සහ පහේ ශිෂ්‍යත්වය යන විභාගය යළි පවත්වන දින අද දිනයේ දී ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

ඒ අනුව, පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය ඔක්තෝබර් 11 වන දා පැවැත්වෙන අතර, අපොස උසස් පෙළ විභාගය ඔක්තෝබර් 12 වන දායින් ආරම්භ කිරීමට නියමිත ය.