අගරදගුරුතුමනි; දේවස්ථානය තුළ උද්ඝෝෂණ කිරීමෙන් ඵලක් නැත. කරුණාකර පාරට බහින්න..!

0
246
- Advertisement -

අගරදගුරුතුමනි; දේවස්ථානය තුළ
උද්ඝෝෂණ කිරීමෙන් ඵලක් නැත.
කරුණාකර පාරට බහින්න..!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seven − six =