අගමැති හමුවෙන්ඩ ගියේ අගමැති කියන දේ අහගෙන එන්ඩ නොවේ.ජයග‍්‍රහණය ලබා මිස ගුරු සටන නතර කරන්නේ නෑ.

0
31
- Advertisement -

අගමැති හමුවෙන්ඩ ගියේ අගමැති කියන දේ අහගෙන එන්ඩ නොවේ.ජයග‍්‍රහණය ලබා මිස ගුරු සටන නතර කරන්නේ නෑ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eleven − six =