අගමැති සමග සාකච්ඡ අසාර්ථකයි.ගුරු සටන අඛණ්ඩව කි‍්‍රයාත්මකයි.

0
30
- Advertisement -

අගමැති සමග සාකච්ඡ අසාර්ථකයි.ගුරු සටන අඛණ්ඩව කි‍්‍රයාත්මකයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve − one =