“අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ නිසා නිකවැරටිය සහ කොබෙයිගනේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල ප්‍රශ්නයක්.” සමගි ජන බලවේගය පැමිණිලි කරයි.

0
2220
- Advertisement -
Share

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ නිසා
නිකවැරටිය සහ කොබෙයිගනේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල ප්‍රශ්නයක්.”
සමගි ජන බලවේගය පැමිණිලි කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − 12 =