“අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ නිසා නිකවැරටිය සහ කොබෙයිගනේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල ප්‍රශ්නයක්.” සමගි ජන බලවේගය පැමිණිලි කරයි.

0
2446
- Advertisement -

අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ නිසා
නිකවැරටිය සහ කොබෙයිගනේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථානවල ප්‍රශ්නයක්.”
සමගි ජන බලවේගය පැමිණිලි කරයි.