අගමැති මහින්ද; ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ පාලන මණ්ඩල සභාපති ධූරයට..!

0
361
- Advertisement -

අගමැති මහින්ද;
ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ පාලන මණ්ඩල සභාපති ධූරයට..!


ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ පාලන මණ්ඩල සභාපති ධූරය සදහා අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පත්කර ඇති බව අග්‍රාමාත්‍ය මාධ්‍ය ඒකකය සදහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 × four =