අගමැතිගේ වචනයට ගරු කරන්න. කරුණාකරලා භූමදානයට ඉඩ දෙන්න…!

0
152
- Advertisement -

අගමැතිගේ වචනයට ගරු කරන්න.
කරුණාකරලා භූමදානයට ඉඩ දෙන්න…!