අකිල එජාප මහලේකම්ධූරයෙන් ඉවත් වේ.

0
446
- Advertisement -

අකිල එජාප මහලේකම්ධූරයෙන් ඉවත් වේ.


එජාප මහලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා, ඔහු මෙතෙක් ඉසිලූ මහලේකම් ධූරයෙන් ඉවත්ව ඇති බව වාර්තා වේ.